خرید پابند ماجرای توبیخ دو مقام توسط احمدی‌نژاد

طلبکاری از یک شرکت دولتی، شکواییه‌ای به احمدی‌نژاد پست کرد که نتیجه‌اش توبیخ آن شرکت بودروزنامه‌ی خراسان نوشت: یک شرکت ارائه‌دهنده برخی فعالیت های خدماتی، پس از آنکه با مشکلات فراوانی برای دریافت طلب خود از یک وزارتخانه اقتصادی مواجه می‌شود، نامه‌ای را از طریق پست به نهاد ریاست جمهوری می‌فرستد که این نامه پس از طی چند مرحله، به دست رییس جمهوری رسیده و احمدی‌نژاد پس از بررسی ادعاهای شرکت و مشخص شدن صحت این مطالب، وزیر مربوطه و مدیرعامل یک بانک دولتی که در این موضوع مقصر بودند را توبیخ می کند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید