خرید پابند قاتل مادربزرگ، در يک قدمي چوبه دار

جواني که در پي اختلافات خانوادگي شاهرگ مادربزرگ ناتني اش را زده بود با تاييد حکم قصاص اش در ديوان عالي کشور در يک قدمي چوبه دار قرار گرفت.به گزارش خراسان، صبح روز ۲۹ارديبهشت زني ۷۳ساله به نام «م» با يکي از فرزندانش تماس گرفت و گفت نوه ناتني اش به نام «م» با او تماس گرفته و ادعا کرده است مي خواهد به خانه اش برود و او را بکشد. در پي اين تماس پسر «م» به خانه او در حوالي ميدان شوش رفت اما پيش از او جوان سنگدل شاهرگ پيرزن را زده و گريخته بود. در چنين شرايطي ماموران به خانه پدري متهم واقع در کرج رفتند و او را که در آن جا پنهان شده بود، دستگير کردند.متهم در بازجويي هاي مقدماتي انگيزه اش را از کشتن مادربزرگ اختلافات قديمي خانوادگي اعلام کرد و گفت: سال ها قبل بعد از جدايي مادربزرگ و پدربزرگم از يکديگر «م» با پدربزرگم ازدواج کرد. از همان زمان اختلافات خانواده ما با عموها و عمه هاي ناتني ام آغاز شد. در اين سال ها من منشاء  اختلاف را «م» مي دانستم و منتظر فرصتي براي انتقام از او بودم. او درباره روز حادثه گفت: آن روز صبح در خانه «م» را زدم و در حالي که او قصد داشت مانع ورودم شود به زور وارد شدم. سپس با يک چاقوي ميوه خوري که آن جا بود به گلويش ضربه زدم و از آن جا فرار کردم.در پي اين اعترافات او در شعبه ۷۴ دادگاه کيفري استان تهران پاي ميز محاکمه نشست و بر خلاف اظهارات گذشته اش گفت کسي را نکشته است و از اين حادثه چيزي به ياد ندارد. او گفت خانواده مقتول با او و خانواده اش دشمني دارند و به همين دليل قتل مادربزرگ را به گردنش انداخته اند.انکارهاي «م» نتوانست کمکي به او کند و در نهايت قاضي عبدالهي ختم دادرسي را اعلام کرد و همراه با ۴مستشار خود متهم را به قصاص محکوم کرد. اين راي با اعتراض «م» به شعبه ۹ديوان عالي کشور ارسال شد اما قضات ديوان نيز حکم صادره را تاييد کردند. به اين ترتيب در صورتي که متهم نتواند رضايت اولياي دم را کسب کند به زودي قصاص مي شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید