خرید پابند ابلاغ نحوه تنظیم و ارائه اطلاعات سرمایه‌گذاری خارجی

معاون اول رئیس جمهور، آئین نامه نحوه تنظیم و ارائه اطلاعات سرمایه گذاری‌های خارجی را برای اجرا ابلاغ کرد.به گزارش ایلنا، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل 138 قانون اساسی، آئین نامه نحوه تنظیم و ارائه اطلاعات سرمایه گذاری‌های خارجی را به شرح ذیل تصویب کرده است:ماده 1- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون جمهوری اسلامی ایران (در مورد تشکل ها و شرکت های بخش خصوصی و تعاونی) موظفند اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاری خارجی در ایران را که بر اساس ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی پذیرش شده است در پایان هر ماه به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ارائه نمایند.تبصره- اطلاعات و گزارش های مذکور محدود به طرح های دارای مجوز از سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران نبوده و شامل تمامی طرحها و پروژه های تولیدی، خدماتی و اقتصادی کشور است که با سرمایه های دارای منشا خارجی صورت گرفته یا می گیرد.ماده 2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است آمار و اطلاعات روزانه جریان ورودی و خروجی ارز ناشی از سرمایه گذاری خارجی در ایران شامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری در بازار سرمایه، ترتیبات قراردادی و سایر اشکال آن را که از مجاری بانک های دولتی و خصوصی و نیز صرافی های مجاز و یا از طریق حواله و مانند آن صورت می گیرد در چارچوب سامانه های اطلاعاتی و نرم افزاری جمع آوری و امکان دسترسی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران را به سامانه های مذکور فراهم نماید.تبصره- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ساز و کارها، سامانه های اطلاعاتی و نرم افزاری لازم برای پایش و احصای اطلاعات جریان های ورودی و خروجی ارز ناشی از سرمایه گذاری خارجی را ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، پیاده سازی و اجرا نماید.ماده 3- سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موظف است امکان دسترسی همگانی به اطلاعات، گزارش ها و آمار موضوع این آیین نامه را فراهم نماید.معاون اول رئیس جمهور این آئین نامه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران ابلاغ کرده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید