خرید پابند قائم‌مقام سابق بانک مرکزی به ریاست جمهوری رفت

با حکم معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، سیدحمید پورمحمدی به عنوان معاون برنامه ریزی این معاونت منصوب شد.به گزارش مهر، طی حکمی از سوی بهروز مرادی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، سیدحمید پورمحمدی به عنوان معاون برنامه ریزی این معاونت منصوب شد.پیش از این داوود منظور، عهده دار این سمت در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بود. در همین حال، سید حمید پورمحمدی تا اواسط سال گذشته قائم مقام بانک مرکزی بود که در پی وقوع فساد بزرگ بانکی، از این سمت برکنار شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید