خرید پابند دوست نزدیک جهان پهلوان به تختی پیوست

محمد عرب، همدوره جهان پهلوان تختی و از پیشکسوتان ارزشمند کشتی صبح امروز به دیار باقی شتافت. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد عرب، از کشتی‌گیران سابق تیم ملی و از دوستان نزدیک جهان پهلوان تختی صبح امروز به دیار باقی شتافت.نکته جالب توجه در زمان مرگ عرب همزمانی درگذشت وی با سالروز مرگ جهان پهلوان تختی ( 17 دی ماه) بود.امروز چهل و پنجمین سالروز درگذشت جهان پهلوان تختی برگزار شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید