خرید پابند تصاویر: اربعین حسینی در کربلا از نگاهی دیگر

هرکس هر چه داشته، با سادگی و صمیمت، نذر زائران آقا امام حسین(ع) کرده. کودکان با شوق سینی نذری ها را به زائران پیشکش می کنند. از غذای گرم تا چای و شربت، چادرهایی برای استراحت، ماساژ پاهای خسته زائران و…پذیرایی گرم و صمیمی از زائران در پس زمینه ای از خانه هایی که رنگ فقر و سختی را بر چهره خود قاب کرده اند، کوچه هایی با آسفالت نامرغوب، زباله هایی که در گوشه و کنار جاده و شهر ریخته شده است و… اینها مشاهدات خبرنگار شبکه ایران است که همراه زائران مسیر نجف تا کربلا را در اربعین حسینی پیمود. منبع: شبکه ایران

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید