خرید پابند تصاویر: نگاهی به افغانستان – 4

بیش از ده سال است که از جنگ در افغانستان می گذرد و همچنان زخم های این جنگ بر پیکر این کشور نمایان است. این کشور با همه ویژگی هایش همیشه برای رسانه ها جذابیت های خاص خود را داشته و همیشه تصاویری از شیوه زندگی در این کشور، حضور نیروهای بیگانه در آن همواره مورد توجه رسانه ها بوده است. هر ماه تصاویر منتخبی از این کشور از نگاه دوربین عکاسان در رسانه های مختلف منتشر می شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید