خرید پابند رسوایی در جامعه پزشکان آلماني

برخي پزشکان آلماني با دريافت پول از شرکتهاي داروسازي، داروهاي آنها را تجويز مي کردند.به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از کانال اول تلویزیون دولتی آلمان، سیاستمداران و صندوقهای بیمه خدمات درمانی در آلمان، مصرانه خواستار مجازات پزشکانی شدند که در برابر دریافت پول از شرکتهای داروسازی، بیشتر، داروهای آنان را برای بیماران تجویز می کردند. این اقدام مفسده انگیز شماری از پزشکان، حیثیت و جایگاه حرفه پزشکی را بشدت در خطر قرار داده است. اشپان، یک کارشناس سلامت حزب دموکرات مسیحی در پارلمان فدرال آلمان (بوندس تاگ) برای جلوگیری از ترویج این فساد، تدوین و تصویب مقررات و ضوابط حقوقی کار از جمله محرومیت از حق طبابت، و همچنین اختصاص جرائم نقدی و مجازات حداکثر سه ساله زندان را برای پزشکان متخلف پیشنهاد کرده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید