خرید پابند فیلم: چهل روزکه دارم میمیرم برات (کریمی)

var s1 = new SWFObject(‘/media/player/flvplayer.swf’,’single’,’400′,’300′,’7′);s1.addParam(‘allowfullscreen’,’true’);s1.addVariable(‘file’,’http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1391/10/12/222965_504.flv’);s1.addParam(‘menu’,’false’);s1.addVariable(‘width’,’400′);s1.addVariable(‘height’,’300′);s1.write(‘player1357033003720’);دانلود

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید