خرید پابند خطر گودبرداری لحظه ای است

رییس کمیسیون عمران و توسعه گفت: خطر در گودبرداری، لحظه‌ای است از این رو حضور مهندس ناظر بر سر پروژه الزامی است.  به گزارش ایلنا، حمزه شکیب رییس کمیسیون عمران و توسعه در خلال بررسی لایحه ارتقای ایمنی و تخریب و گودبرداری ساختمانی در شهر تهران، با بیان اینكه برای گودبرداری هر ساختمانی اطلاعات جامع و کامل باشد، افزود: اگر مهندس ناظر اطلاعات کافی نداشت باید همانند یک پروژه بحرانی با آن برخورد کند و تمامی جوانب در آن رعایت شود.  وی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی قوانین جامعی دارد و مهندس ناظری که توسط این سازمان کد دریافت کرده است در صورت هرگونه تخلف نسبت به تخلفش در شورای انتظامی نظام مهندسی با آن برخورد می‌شود.  رییس کمیسیون عمران و توسعه با تاکید بر اینکه گودبرداری با جاده سازی فرق دارد، گفت: خطر در گودبرداری لحظه‌ای است از این رو حضور مهندس ناظر بر سر پروژه الزامی است.  به گفته شکیب متاسفانه بیشتر گودبرداری‌ها به صورت شبانه انجام می‌شود و مهندس ناظر بر روی آن نظارت ندارد.  شکیب ادامه داد: حضور مهندس ناظر بر سر کار در زمان گودبرداری هیچ مغایرتی با قانون ندارد و بهتر است در لایحه مذکور نسبت به حضور مهندس ناظر به صورت قانون الزام ایجاد شود.  مهدی چمران درباره این اظهار نظرگفت: حضور مهندس ناظر بر سر پروژه بسیار اقدام موثری است اما اگر مهندس ناظر حضور نیابد از آنجا که در آیین نامه سازمان نظام مهندسی دیده نشده است اختلاف نظر پیش می‌آید.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید