خرید پابند انتشار مصوبه واسناد ومبانی حقوقی طرح مهرآفرین

درپی انتشار و طرح برخی ادعاها درباره بی ضابطه و عجیب بودن و همچنین تصویب نشدن طرح ‘مهر کارآفرین’ در هیأت دولت پایگاه اطلاع رسانی دولت اسناد و مبانی حقوقی و مصوبه مجوز استخدام های جدید دولت را منتشر کرد. به گزارش فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت :مصوبه واسناد ومبانی حقوقی طرح مهرآفرین بدین شرح است :مصوبه جامع هیئت وزیران در رابطه با تفویض اختیارات اداری واستخدامی با عنوان” طرح مهرآفرین” به استانداران ودستگاههای ملی ابلاغ شد.هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/9/1391 بنا به پیشنهاد و تایید رئیس جمهور ، وزراء ومعاونین رئیس جمهور به استناد اصول 126 و127 و138  قانون اساسی و به استناد مواد 181 و186 وبند ه ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و بند 112 قانون بودجه سال 1391 کل کشور “طرح مهر آفرین” را تصویب کرد.بر اساس این مصوبه بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداران و معاونین توسعه مدیریت ومنابع انسانی آنان و یا عناوین مشابه علاوه بر دارا بودن اختیارات و مسئولیتهای اصل 126 قانون اساسی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسی برای اعمال اختیارات رئیس جمهور و هیئت وزیران در امور اداری واستخدامی ونیز امور برنامه وبودجه مربوط به امور اداری و استخدامی دستگاه مربوط موضوع قوانین و مقررات تعیین شدند.همچنین دستگاههای اجرایی و استانداری ها موظفند با رعایت و به شرح پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تایید شده است و جزء لاینفک این تصویب نامه است و راسا و بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع یا مقامی از قبیل موافقت، پیشنهاد، تایید، صدور مجوز صدور واعطای شماره مستخدم یا ابلاغ و بدون الزام به رعایت ابلاغیه های صادره قبلی از سوی مقامات نسبت به همه موارد از جمله نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی و بکار گیری و جذب و استخدام افراد اقدام وشماره مستخدم را نیز اختصاص دهند .این مصوبه با امضاء محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری و وزارت کشور ابلاغ شده است

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید