خرید پابند وعده خوش تمدن برای کارمندان پایتخت

استاندار تهران از تهیه بسته ویژه برای بهبود وضع کارکنان دولت در آینده نزدیک خبر داد.مرتضی تمدن در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اقدامات دولت در خصوص توجه به وضعیت معیشت کارمندان دولت گفت: منتظر اقداماتی هستیم و رییس جمهور در خصوص بهبود وضع کارکنان دولت و جبران میزان حقوق کارکنان دستورات خوبی داده است.وی با بیان اینکه در مجموعه دستگاه بودجه و برنامه‌ریزی کشور تدابیری در راستای تقویت بنیه کارکنان دولت در دست انجام است، اظهار کرد: منتظر هستیم تا در قانون بودجه و مجلس، این اقدام مراحل خود را طی کند.استاندار تهران در توضیح بیشتر گفت: بسته‌ای از مجموعه اقدامات در دست تهیه است که منجر به بهبود وضع کارکنان دولت خواهد شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید