خرید پابند تهمت نزنيد،اهل درصد گرفتن نيستم!

حضور مديرعامل استقلال در برنامه ديروز صبح ورزش و مردم كم‌حاشيه نبود و بهرام شفيع مجري قديمي‌اين برنامه در مورد بحث كاپيتاني استقلال بارها او را سوال‌پيچ كرد اما فتح‌ا…زاده در نهايت در مورد مشكل نكونام از او خواست كه بيشتر از آن از او سوال نپرسد.به نوشته روزنامه گل ، همچنين بهرام شفيع هرچه خواست او را مقابل رويانيان قرار دهد حاج‌علي تن به اين خواسته او نداد تا در نهايت به عنوان شواليه رسيد و از مردم خواست ديگر او را شواليه صدا نكنند.بحث نكونام را رسانه‌ها بزرگ كردنددر تم ما اصلا بحث درباره کاپتان وجود ندارد، همان طور که ابتدا فصل بازوبند را به نکونام دادم و او آن را به رحمت سپرد. همچنن در باز با آلومنوم مهد رحمت بازوبند را به دست جبار بست. ما حت به بازکنان گفته ام که وقت در برون از تم چنن بحث‌ها پش م‌آد بهتر است کاپتان را به کدگر تعارف کنند تا مشکل پش ناد. برخ از اختلافات بازکنان ما به عملکرد خود و رسانه‌ها باز م‌گردد وقت ما انقدر درباره نمکتنشن بازکنان اخبار و گزارش منتشر م‌کنم و ان مساله را ان چنن بزرگ م‌کنم نتجه‌اش ان م‌شود که وقت ک بازکن نمکت نشن م‌شود، ناراحت شود. در حال که ممکن است او در آن باز در تاکتک مرب جا نداشته باشد.خوب شد قلعه‌نويي به نكونام بازي ندادان کار صحح نست، اما نگرش بازکن خل مهم است. به هر حال نکونام چند سال در اروپا باز کرده و حساست‌ها خاص دارد که باعث م‌شود برخ از شوخ‌ها را جد بگرد. خودم احساس کردم که کسان م‌خواهند با صحبت‌هاشان بازکن خوب ما را از ما بگرند‌، به همن دلل با او صحبت کردم و او راض شد که به سر تمرن برود، اما پس از رفتن او به تمرن دگر تشخص مرب است که او را باز بدهد ا نه. فكر مي‌كنم قلعه‌نويي كار درستي كرد كه نكونام را در بندرعباس بازي نداد. مجيدي باسابقه‌تر از نكونام و رحمتي و جباري است و به همين دليل كاپيتان تيم خواهد بود گرچه در نهايت قلعه‌نويي كاپيتان را مشخص مي‌كند.به من تهمت مي‌زنند درصد پول بازيكنان را مي‌گيرمبه جرات م‌توانم بگوم که پس از انقلاب تا به امروز همشه بودجه رقب ما بشتر بوده و امکانات بشتر داشته و اسنادش هم موجود است، البته ما گله ا ندارم، چون کار مدرت انجام م‌دهم، همن حالا خل از بازکنان از ما پول م‌خواهند و من مجبور شده ام در ان مقطع از دو نفر به ترتب 83 و 75 ملون تومان قرض بگرم. همچنن از آقا پرهام 800 ملون تومان گرفته‌ام و هشت ماه بعد باد پس بدهم که البته رال هم اضافه نخواهم داد،‌ اما به من تهمت‌ها ناروا م‌زنند. اکنون هم از فرط استرس دستم سر شده است! برخي مي‌گويند فتح‌ا…زاده پول بازيكنان را دير به آنها مي‌دهد كه درصد خودش را بردارد و اين حرف‌ها ناجوانمردانه است.2واحد آپارتمان خريدممي‌گويند برج دارمفرد که به تازگ ک مجتمع تفرح بزرگ ساخته است، از من خواست که برا بازدد به آنجا بروم. من هم به او گفتم که کاف است ک بار به آنجا بام که همه بگوند آن مجتمع مال من است. مثلا برج مسکون هست که ک واحدش برا من و ک واحد دگر برا دخترم است، اما معروف شده که تمام آن برج برا عل فتح‌الله‌زاده است.فغاني بهترين داور ايران استبا وجود ان که و دو پنالت برا ما نگرفت و گل صحح مان را مردود اعلام کرد باز هم مگوم که او ک از بهترن داوران ماست و حت اگر اشتباهاتش باعث باخت ما م‌شد هم همن حرف را م‌زدم.خيلي‌ها به ليست خريد قلعه‌نويي ايراد گرفتندزمان که آقا قلعه‌نو در نم فصل فهرست را به ما داد که بر طبق آن بازکن جذب کنم، برخ از دوستان به من گفتند که آا نم‌خواهم بازکنان بهتر جذب کنم و من هم گفتم اگر قلعه‌نو چنن فهرست داده حتما م‌داند که چه م‌کند. مطمئنا استقلال در آنده حرف‌ها بسار زاد برا گفتن خواهد داشت و اگر هواداران برا حمات تم باند، مطمئن باشند که امسال ک جام به آنها تقدم م‌کنم.مرا«حاج‌علي» صدا كنيددر بخش اول و دوم صحبت‌هاي فتح‌ا…زاده در برنامه ديروز ورزش و مردم صحبت از دريافت نشان شواليه فتح‌ا…زاده مطرح شد كه مشخصا او چندان رغبتي به پرداخته شدن به اين مطلب از سوي بهرام شفيع نداشت. چرا كه در برنامه 90 و در هفته‌هاي گذشته بارها از سوي فردوسي‌پور به اين مطلب پرداخته شده بود. با اين حال فتح‌ا…زاده در بخش اول كه حرف از شواليه شد خود را آماده صحبت كردن در اين‌باره نشان داد اما در دومين نوبت كه شفيع‌ از او در مورد كلمه شواليه سوال پرسيد فتح‌ا…زاده يك‌بار براي هميشه از شفيع به نمايندگي از اهالي رسانه خواسته تا ديگر او را شواليه صدا نزنند و اين جمله را به زبان آورد:«من شواليه نيستم. دوستان لطف كنند اگر لايق هستم مرا همان«حاج‌علي» صدا كنند».

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید