خرید پابند نگاه شما: تیر خلاص به ادبیات فارسی

سیمای مرکز قم (شبکه نور) قسمتی دیگر از مجموعه«شاید برای شما هم اتفاق بیافتد» را پخش کرد اما متاسفانه از ابتدا تا انتهای این سریال اسم سریال این گونه زیرنویس شده بود: «شاید برای شما هم اتفاق بیوفتد». فرستنده: جواد صدری از قمشرایط و نحوه همکاری مخاطبان با «نگاه شما» 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید