خرید پابند فیلم: پشت صحنه فیلم «چ» – 3

var s1 = new SWFObject(‘/media/player/flvplayer.swf’,’single’,’400′,’300′,’7′);s1.addParam(‘allowfullscreen’,’true’);s1.addVariable(‘file’,’http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1391/9/27/219618_202.flv’);s1.addParam(‘menu’,’false’);s1.addVariable(‘width’,’400′);s1.addVariable(‘height’,’300′);s1.write(‘player1355742922320’);دانلودvar s1 = new SWFObject(‘/media/player/flvplayer.swf’,’single’,’400′,’300′,’7′);s1.addParam(‘allowfullscreen’,’true’);s1.addVariable(‘file’,’http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1391/9/27/219619_646.flv’);s1.addParam(‘menu’,’false’);s1.addVariable(‘width’,’400′);s1.addVariable(‘height’,’300′);s1.write(‘player1355742943368’);دانلودvar s1 = new SWFObject(‘/media/player/flvplayer.swf’,’single’,’400′,’300′,’7′);s1.addParam(‘allowfullscreen’,’true’);s1.addVariable(‘file’,’http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1391/9/27/219620_240.flv’);s1.addParam(‘menu’,’false’);s1.addVariable(‘width’,’400′);s1.addVariable(‘height’,’300′);s1.write(‘player1355742961136’);دانلود

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید