خرید پابند تصاویر:همدردی باخانواده قربانیان”سندی هوک”

قتل 20 کودک در ماجرای جنایت مدرسه لابتدایی سندی خپهوک آمریکا کریسمس غمگینی را برای امریکایی ها رقم زد.به گزارش ، چند پس از ماجرای تیر اندازی در مدرسه ابتدایی سندی هوک نیوتاون که منجر به مرگ 27 تن از جمله 20 کودک شد هنوز افکار عمومی در آمریکا داغدار این ماجراست.وقوع این ماجرا در آستانه کریسمس باعث شد تا آمریکایی ها تعطیلات غمگینی را پیش رو داشته باشند. مردم در شهرهای مختلف با جمع شدن مقابل کلیساها و روشن کردن شمع با خانواده قربانیان همدردی کردند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید