خرید پابند ایران محبوب ترین کشور برای تاجیک ها

نتایج یک نظر سنجی جدید نشان می دهد ایران محبوب ترین کشور در میان مردم تاجیکستان است.به گزارش عصر ایران به نقل از پرس تی وی در این نظر سنجی که در سه شهر”دوشنبه”، “خجند” و “کولب” انجام شده ، قریب به ۸۳ درصد از مردم تاجیکستان ایران را بهترین کشور انتخاب کرده اند. پس از ایران تاجیک ها روسیه،عربستان سعودی ، ترکیه و افغانستان را به ترتیب با ۷۸ ،۶۲،۵۶و۵۰ درصد نظر مثبت، بهترین کشورها انتخاب کرده اند.در این نظرسنجی اسراییل،انگلیس و فرانسه نیز به ترتیب با نظر منفی ۵۸،۳۰و ۲۹ درصد به عنوان منفی ترین کشورها انتخاب شده اند. 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید