خرید پابند مدارک دانشگاههای آمریکا ارزیابی شد

اعتبار
مدارک دانشگاههای آمریکا در آذرماه از سوی اداره کل دانش آموختگان وزارت
علوم مورد بررسی قرار گرفت که بر این اساس 51 دانشگاه در ردیف دانشگاههای
نامعتبر آمریکا شناسایی شد.
به گزارش مهر، بر اساس اعلام اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم،
تعداد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ امریکا که در ردیف گروه یک یا ممتاز
قرار گرفته اند به 89 دانشگاه می رسد.

در این میان حدود 271 دانشگاه نیز در گروه دو یا خوب قرار گرفته اند اما
اداره کل دانش آموختگان پیشنهاد کرده که اگر چه‌ مدارک‌ دانشگاه‌های‌ گروه‌
دو ارزشیابی‌ می‌شود، اما توصیه‌ می‌شود‌ در دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشد
(Master) و دکتری(Ph.D)تنها در دانشگاه‌های‌ گروه‌ یک ادامه‌ تحصیل‌ داده‌
شود.

پیش از این اعلام شد که مدارک 50 دانشگاه آمریکا بی اعتبار است، در حال
حاضر یک دانشگاه به این لیست افزوده و تعداد نامعتبرها به 51 دانشگاه
افزایش یافت.

لیست کامل دانشگاههای معتبر و نامعتبر در آدرس http://www.msrt.ir/sites/Grad_Dept/2/آمریکا.aspx اعلام شده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید