خرید پابند احمدي‌نژاد با شوک از وزيرانش خداحافظي مي‌کند

نماينده تهران با بيان اينکه دولت فعلي دولت شوک است، گفت: نمي‌توان منکر حق دولت در عزل و نصب‌ها شد، تنها انتظار اين است که جا به جايي‌ها با رعايت اخلاق باشد و دولت به کساني که خود منصوب مي‌کند، احترام بگذارد. عليرضا محجوب در گفت‌وگو با مهر، درباره تغييرات ناگهاني در دولت اظهارداشت: دولت فعلي دولت شوک است و شوک حالت طبيعي دولت محسوب مي‌شود. وي ادامه داد: ما بارها اين شوک را درباره وزيران مختلف تجربه کرديم. براي اولين بار نزديک به 10 وزير در دولت جابه جا شد که اين يک شوک بود. کارهاي اين دولت معمولا با شوک همراه است و با شوک از وزيران خداحافظي مي‌کند. اين رفتار امروزبه يک رفتار نامعقول پذيرفته شده تبديل شده و ظاهرا امر طبيعي تلقي مي‌شود.نماينده تهران گفت: انتظار داريم دولت به ارکان خود و به کساني که خود منصوب مي‌کند احترام بگذارد. منظور از احترام هم اين است که در برکناري و جابه جايي‌ها رعايت جنبه‌هاي اخلاقي بشود .محجوب گفت: عزل و نصب حق دولت است و کسي نمي‌تواند منکر اين حق شود اما ايجاد شوک براي جامعه خطرناک است هم براي دستگاه اجرايي خطرناک است هم براي کساني که متصدي دستگاهي هستند. متاسفانه در اقتصاد هم دولت به شوک درماني معتقد است.عضو کميسيون اجتماعي مجلس درباره برکناري وزير ارتباطات نيز خاطرنشان کرد: جابه جايي‌ها بايد با مقدمه و همراه با تعريف قابل قبول انجام شود. اين نوع برکناري‌ها مانند برکناري آقاي تقي پور در ماههاي پاياني عمردولت تحليل و تفسيرهاي مختلفي را موجب مي‌شود. وي درخصوص تصميم دولت براي تشکيل وزارت زيربنايي نيز گفت: مجلس موافق اين اقدام نيست زيرا معتقد است که وزارت ارتباطات يک وزارت نرم‌افزاري است و وزارت زيربنايي يک وزارتخانه سخت‌افزاري و اين دو با هم جمع نمي‌شوند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید