خرید پابند آمار جمعیت عشایر در ایران

رئيس سازمان امور عشاير كشور گفت: عشاير كوچنده كل كشور يك ميليون و 250 هزار نفر در قالب 220 هزار خانوار هستند كه 65 درصد آنها كمتر از 39 سال دارند؛ يعني عشاير از جمعيت جواني برخوردارند.به گزارش ایسنا جهانشاه صديق عنوان‌كرد: عشاير يك جامعه توليدكننده در سطح كشور هستند كه دو چهارم دام كشور را در اختيار دارند و 20 درصد پروتئين مربوط به دام را توليد مي‌كنند. همچنين 35 درصد صنايع دستي را توليد و به بازارهاي داخلي و خارجي عرضه مي‌كنند و پنج درصد زمين‌هاي زراعي را نيز در حوزه فعاليت خود دارند.وي افزود: سازمان امور عشاير كشور در تلاش است كه زندگي عشاير را ساماندهي كند و در حال حاضر اين ساماندهي را در قالب اسكان و تسهيل كوچ‌نشيني دنبال مي‌كند.رئيس سازمان امور عشاير كشور بيان‌كرد: در ارتباط با اسكان يا ادامه به كوچ‌نشيني عشاير، استراتژي اين سازمان ساماندهي عشاير در قالب‌هاي كوچ و اسكان است زيرا اسكان عشاير يك امر اجباري نيست و هر جا امكان توليد و درآمدزايي در جهت رفاه بيشتر عشاير فراهم باشد اسكان انجام مي‌شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید