خرید پابند آیین‌نامه‌ نحوه نظارت بر رفتار نمایندگان تهیه می‌شود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به دنبال تهیه آیین نامه داخلی این هیات هستند، افزود: با پیگیری‌های مستمر این آیین‌نامه در حال تدوین و آماده شدن است.عوض حیدرپور شهرضایی، درباره برنامه‌های هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، گفت: تمام اعضای این هیات به دنبال تهیه آیین نامه داخلی نحوه نظارت بر رفتار نمایندگان هستند.نماینده مردم شهرضا و سمیرم سفلی در مجلس شورای اسلامی، افزود: با پیگیری‌های مستمر نمایندگان عضو هیات نظارت بر رفتار نمیاندگان این آیین‌نامه در حال تدوین و آماده شدن است.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم درباره تصویب آیین‌نامه نحوه نظارت بر رفتار نمایندگان، افزود: آین‌نامه پس از تهیه شدن یا باید در خود هیات به تصویب برسد یا اگر لازم باشد اقدام دیگری در این زمینه انجام شود که درباره آن تدابیر لازم اندیشیده می‌شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید