خرید پابند توضیح‌ ضرغامی‌ درباره «یک خانواده محترم»

ضرغامی در این جلسه گفت که این مساله مربوط به اعتمادی است که به برخی از افراد صاحب نام شد و سبب گردید که کار از دست آنها خارج شود لذا امیدواریم در آینده چنین اتفاقاتی رخ ندهد.به گزارش ایسنا رییس سازمان صداوسیما با حضور در جلسه عصر امروز کمیسیون فرهنگی، درباره فیلم «یک خانواده محترم» به اعضای کمیسیون توضیح داد. سیدعلی طاهری، سخنگوی کمیسیون فرهنگی با بیان این مطلب اظهار داشت: اعضای کمیسیون بر این نظر هستند که سوال آنها تنها مربوط به یک فیلم خاص نیست و شامل فرآیندی می‌شود که چنین فیلم‌هایی به تولید می‌رسد. وی افزود: ضرغامی در این جلسه گفت که این مساله مربوط به اعتمادی است که به برخی از افراد صاحب نام شد و سبب گردید که کار از دست آنها خارج شود لذا امیدواریم در آینده چنین اتفاقاتی رخ ندهد. طاهری گفت: همچنین در این جلسه مقرر شد اعضای کمیسیون بازدیدهایی از صداوسیما داشته باشند و یکی از اعضا ترجیحا از کارگروه رسانه و هنر نسبت به اینگونه موارد نظارت کامل داشته باشد. سخنگوی کمیسیون فرهنگی خاطرنشان کرد: همچنین اعضای کمیسیون بر این نظر هستند که در طرح اداره صداوسیما نسبت به اینگونه سازوکارها توجه بیشتری شود تا دیگر شاهد مواردی مانند تولید فیلم یک خانواده محترم نباشیم.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید