خرید پابند رشد 4 برابري بحران در واحدهاي توليدي

براساس گزارش ويژه يكي از دستگاههاي دولتي، بحران در واحدي‌هاي توليدي از سال 88 تاكنون 4 برابر شده است.به گزارش خبرگزاري تسنيم، گزارش اين دستگاه دولتي كه به بررسي مشكلات واحدهاي توليدي كشور از سال 88 تا 91 پرداخته، حاكي است، تعطيلي و بحران در واحدهاي توليدي كشور طي اين چهار سال به شدت افزايش يافته است. بر اساس اين گزارش، در حالي كه تعداد واحدهاي توليدي بحران زده در كشور در سال 88 حدود 441 واحد بوده است، اين رقم در سال جاري به 1599 واحد رسيده است كه رشد حدود 4 برابري را نشان مي‌دهد. اين در حالي است كه يكي ديگر از وزارتخانه‌هاي دولتي درپي انتشار اين گزارش رسمي، گزارش ديگري منتشر مي‌كند كه با نتايج اين گزارش اندكي متفاوت است و نشان مي‌دهد، بحران در واحدهاي توليدي بين 20 تا 30 درصد بيشتر از ارقامي است كه در اين گزارش آمده است. 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید