خرید پابند افزایش 23 درصدی درآمدهای عمومی دولت

آمارهای رسمی نشان می‌دهد درآمدهای عمومی دولت در پنج ماهه اول امسال 23 درصد افزایش یافته است.به گزارش مهر، مجموع کل درآمدهای عمومی دولت شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی در پنج ماهه اول امسال به بالغ بر 191 هزار میلیارد ریال رسیده، این درحالی است که این رقم در مدت مشابه در سال 90 در حدود 155 هزار میلیارد ریال بوده است.با وجود افزایش 23 درصدی درآمدهای عمومی دولت در پنج ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، 12.4 درصد عدم تحقق در این درآمدها وجود دارد.رقم درآمدهای عمومی مصوب بودجه‌ای سال 91 بالغ بر 653 هزار میلیارد ریال است که رقم عملکرد پنج ماهه ابتدای سال 29.3 درصد از آن را شامل می‌شود درحالی که باید در این مدت 41.67 درصد محقق می شد.از میان اجزای درآمدهای عمومی دولت شامل مالیات‌های مستقیم، مالیات‌های غیرمستقیم و سایر درآمدها، جزء آخر بیشترین رشد را نسبت به سال گذشته و نیز بیشترین عدم تحقق را داراست.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید